MILJÖ

Miljöpolicy

NilsonGroups miljöarbete utgår ifrån vår miljöpolicy som i förlängningen skall genomsyra vårt arbete i varje led.

"Vi vill arbeta aktivt för att hitta vägar för att minimera miljöpåverkan och ständigt bli bättre på att göra miljövänligare val."

Syftet med vårt miljöarbete är att i alla led och inom alla verksamhetsområden arbeta med att öka vår egen och våra medarbetares kunskap om miljöfrågor.

MEDVETNA ENERGIVAL I BUTIK

I butik förbrukas mycket energi. Våra kunder behöver rätt belysning och ett behagligt klimat när de besöker våra butiker. Då handlar det om att göra smarta val för att kunna erbjuda den upplevelsen på ett resurseffektivt sätt. Vi arbetar aktivt med hållbarhet tillsammans med våra samarbetspartners, exempelvis fastighetsägare. Det kan röra sig om allt ifrån sopsortering till val av elleverantör. I de butiker där vi har möjlighet att påverka valet av energi använder vi oss endast av miljövänlig el. Vår huvudleverantör av inredning är godkända av och arbetar i enlighet med både I-way och Q-way. (ISO 9000 och ISO 14000). (De arbetar med ständiga förbättringar genom handlingsplaner och dokumenterade mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt förbättringar av hälsa och säkerhet för de anställda.) 

I alla nyetableringar installeras ny energisnål belysning. Beslut är taget att byta ut belysningen även i befintliga butiker till LED-belysning. Det ger dubbel effekt i minskad elförbrukning i och med att LED-armaturerna både drar mindre el och avger mindre värme, vilket minskar behovet av extra kyla till butikerna. Vi installerar också automatisk belysning i utrymmen så som kök, toaletter, kontor, städ- och tvättutrymmen. Vi ser även i år en minskad energiförbrukning, på jämförbara butiker, från tidigare år. (FYI – knappt 2% när man tar alla länder, drygt 2% bara SE)

Under året har ett omfattande jobb startats upp genom Lagen om energikartläggning (EKL). Betydande energianvändning analyseras i detalj både på huvudkontor, på centrallager och i butik, och åtgärdsförslag tas fram för att minska energiförbrukningen. Under första delen av 2017 kommer åtgärdsförslagen utvärderas och beslut tas om vilka åtgärder som skall utföras. 

Transporter

Eftersom 84% av importfrakten transporteras på båt, så är framstegen inom det området extra viktiga för oss i arbetet med att minska företagets miljöpåverkan. Via till exempel medlemskap i miljöorganisationen Clean Shipping Index (CSI), så följer vi utvecklingen och håller oss uppdaterade. CSI-organisationen utvecklas ständigt och har ett samarbete med Clean Cargo Working Group (CCWG), som också verkar för en renare havsmiljö, genom att öka kunskapen hos rederier kring återvinning, utsläpp, havet etc.

Kemikalier i produktionen

Vi nöjer oss dock inte med att endast se till den färdiga produkten när det kommer till otillåtna ämnen, utan vi vill också aktivt motverka att dessa typer av ämnen förekommer i tillverkningsprocessen. Detta ser vi som ett viktigt led i att skapa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden i fabrikerna samt att motverka negativa miljöeffekter så som förorening av grundvatten och åkermark i fabrikens närhet.

;

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta använda våra tjänster godkänner du detta. Läs mer om cookies

OK

BLI MEDLEM OCH FÅ 10% PÅ NÄSTA KÖP i BUTIK!

VÄNLIGEN GODKÄNN VILLKOREN OCH FYLL I DITT PERSONNUMMER.

Medlemskap

Ansvarig för FEETFIRST Friends är NilsonGroup AB. Medlemskapet i FEETFIRST Friends är kostnadsfritt och tecknas med dig som är över 16 år och folkbokförd i Sverige. Som medlem registrerar du alla köp genom att ange personnummer i kassan (du behöver inget klubbkort).

Medlemskapet gäller i samtliga NilsonGroups svenska butiker, dvs. hos Din Sko, våra Ecco Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports och Skopunkten, samt på feetfirst.se. Medlemskapet och övriga förmåner gäller endast vid köp till dig själv eller personer i ditt hushåll. Personer i samma hushåll kan koppla ihop sina medlemskap för att gemensamt samla bonus. Maximalt kan tre medlemmar anslutas till ett huvudmedlemskap. För sammankoppling av medlemskap kontakta FEETFIRST kundservice.

Bonus

Samtliga köp (dock inte köp av presentkort) är bonusgrundande. För att bonus ska registreras måste du visa upp giltig legitimation i butik alternativt ange personnummer vid köp på feetfirst.se. Bonus beräknas från och med ditt första köp som medlem och registreras på ditt medlemskap. Endast köp till dig själv eller personer i ditt hushåll är bonusgrundande. Gemensamt upparbetad bonus utbetalas till huvudmedlem men kan även lösas in av annan ansluten medlem. Bonus utgår med 2% av det totala inköpsbeloppet och betalas ut två gånger per år. Minsta belopp som betalas ut är 25 kr. Utbetalning sker i intervaller om 25 kr, dvs. 25 kr, 50 kr, 75 kr osv. Ej utbetalad bonus sparas till nästa utbetalningstillfälle. Du kan använda intjänad bonus vid köp av varor i NilsonGroups svenska butiker eller på feetfirst.se. Du kan inte lösa in bonus mot kontanter. Efter ett år förfaller outnyttjad bonus.

Personuppgiftshantering

NilsonGroup behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. nr: 556192-9315), Box 508, 432 19 Varberg.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt mobilnummer, din födelsedag, din postadress samt uppgifter om dina köp (d.v.s kassakvitton). Vi behandlar dina uppgifter för att administrera bonus, för att skicka dig kundanpassade medlemserbjudanden, för att göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring till dig baserad på dina tidigare inköp.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i FEETFIRST Friends.

Vi kan komma att anlita andra företag för att administrera ditt medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi använder Bisnode för att uppdatera adressuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES. Huvuddelen av all kommunikation från FEETFIRST Friends sker via e-post och sms, men även adresserade utskick förekommer. Om du inte vill ha utskick med erbjudanden kan du när som helst kontakta FEETFIRST kundservice. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka uppgifter vi registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som medlem. 

Avsluta medlemskap

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt medlemskap genom att kontakta FEETFIRST kundservice. Om bonusgrundande köp inte gjorts under 36 månader kommer medlemskapet avslutas. NilsonGroup har rätt att säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan i händelse av missbruk (t.ex. om du inte betalar för dina köp). I samband med att ditt medlemskap upphör att gälla kommer ditt medlemsnummer att spärras och samtliga dina registrerade personuppgifter att raderas från medlemsregistret. Detta sker så snart alla eventuella ekonomiska transaktioner är reglerade. Du har inte rätt till registrerad bonus efter det att ditt medlemskap upphört att gälla. 

Ändring av villkoren

Dessa medlemsvillkor gäller från och med den 20 september 2017, för dig som är medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren. Ändringar träder i kraft i samband med att desa publiceras på feetfirst.se där senaste villkoren alltid finns. NilsonGroup är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina åtaganden enligt medlemsvillkoren eller skada som beror på omständigheter utanför NilsonGroups kontroll såsom, men inte begränsat till, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet (sk. force majeure). 

Kontakt

FEETFIRST kundservice
Box 508
432 19 Varberg

0340-86650 
friends@feetfirst.se

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy