PRODUKTION

Att vara på plats i produktionen ser vi som en viktig del i att skapa en effektiv och hållbar inköpsprocess. På plats i fabrik skapar vi också utrymme för dialog och förståelse från båda sidor. Vi vill ha en långsiktighet i vårt arbete med våra leverantörer vilket också kräver ömsesidighet. Detta innebär att vi alltid måste ställa krav på oss själva och vårt agerande gentemot våra leverantörer. Vi möter kulturella skillnader varje dag och ser det som otroligt viktigt att bemöta dessa olikheter med ödmjukhet.

Uppförandekoden

Det är mycket viktigt för oss att säkerställa att tillverkningen av våra skor sker under säkra och rättvisa arbetsförhållanden. 2002 antogs vår första uppförandekod och idag har vi en väl rotad intern organisation kring socialt ansvarstagande i tillverkningsledet. Uppförandekoden för socialt ansvar är en del av vårt samarbetsavtal med leverantören. Koden hanterar arbetsförhållanden i tillverkningsprocessen. Innan vi börjar vårt samarbete gås vårt leverantörsavtal igenom med leverantören. Leverantören skall sedan signera det innan vi går vidare med vårt samarbete.

Vår uppförandekod bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konventioner om barns rättigheter och avskaffande av all form av diskriminering samt ILO:s (International Labour Organisation) kärnkonventioner. Utöver internationella konventioner och rekommendationer jobbar NilsonGroup alltid utifrån de gällande nationella lagar, förordningar och regler i respektive produktionsland. Ladda ner vår uppförandekod HÄR.

Minimikrav

Minimikraven är grundläggande krav på arbetsförhållanden i fabrik och betraktas som hörnstenar i den mer omfattande uppförandekoden. Vi accepterar t.ex. ingen form av barnarbete eller tvångsarbete och ingen form av diskriminering. Dessa krav skall alla leverantörer leva upp till vid alla tillfällen. Ladda ner våra minimikrav HÄR

Coachning

Vi har valt att i vårt interna arbete lämna de traditionella leverantörskontrollerna av ”polisiär” karaktär för att istället arbeta med ett coachande förhållningssätt. NilsonGroup utbildar både chefer och arbetare och jobbar för att tillsammans med leverantören implementera rutiner och strukturer direkt i fabrikerna. Coachning innebär att vi stöttar och finns tillgängliga i det dagliga arbetet för våra leverantörer. Ett coachande förhållningssätt ser vi som en förutsättning för hållbara förbättringar.

Utbildning

Då vi vill ha fortsatt hög kvalitet på våra produkter, rimliga ledtider, rimliga priser och bra arbetsförhållanden, ser vi att vi måste investera i kompetensutveckling hos våra leverantörer. Ofta kan vi lära av varandra men om man inte förstår varför ett specifikt krav finns eller vad det betyder, är det svårt att acceptera och följa det. Därför arbetar vi med regelbunden utbildning hos våra leverantörer. NilsonGroup ställer krav samtidigt som vi utbildar och lär leverantörerna hur de på egen hand kan gå vidare i hållbarhetsarbetet.

Teknisk kompetens på plats

Tekniker och kvalitetskontrollanter är närvarande under hela produktutvecklings- och tillverkningsprocessen, från idéstadiet av en konstruktion, till inköp av material, sömnad, lästning och packning. De säkerställer att produkterna tillverkas i enlighet med NilsonGroups krav på fysikaliska egenskaper samt att de estetiska kriterierna följs.

På NilsonGroup börjar arbetet med att säkerställa hög kvalitet på våra produkter i ett tidigt skede av utvecklingsfasen. Framtagning av läst och skons utformning i kombination med material har stor betydelse för kvaliteten på slutprodukten. I utvecklingsstadiet av produkten genomförs en riskbedömning. Där bedöms produkten kemikaliskt och med avseende på användning, konstruktion, produktionssätt och leverantör, för att upptäcka eventuella brister och problem innan produktionen startar.

Kemikalier

Överallt i vår vardag finns kemikalier av olika slag och de flesta ämnen vi kommer i kontakt med i vardagen är inte skadliga för vår hälsa. Även skor innehåller kemikalier och på NilsonGroup har vi tillsammans med våra leverantörer ett ansvar att se till att våra produkter inte innehåller några ohälsosamma, miljöskadliga eller förbjudna ämnen. Nilson Groups restriktionslistor grundar sig på EU:s kemikalielagstiftning REACH, men ställer i många fall högre krav än lagstiftningen. Listorna är specialanpassade för skoproduktion och är framtagna tillsammans med kemikalieexperter. Ladda ner våra kemikaliekriterier HÄR

Tester

För att säkerställa att våra kemikaliska och fysikaliska krav uppfylls testas både råmaterial, de olika ingående delarna av produkten och färdig produkt, beroende på riskbedömning. Tester av produkterna sker både före och under pågående produktion. Förutom de tester vi själva initierar, tar vi regelbundet del av de tester leverantörer själva gör internt och externt.

Ladda ner våra fysikaliska krav HÄR.

Vattentäta produkter

Vi har under 2016 ökat utvecklingen av våra egna vattentäta produkter och därmed ökat antalet produkter och direktleverantörer för detta. Vi gör detta för att med större säkerhet kunna erbjuda våra kunder produkter som fungerar i alla väderförhållanden och för att ha en större kontroll av produktionsprocesserna och de kemikalier som används under dessa.

I och med det beslut som togs under 2015 att fasa ut perfluorerade ämnen i våra produkter så har vi under 2016 utvecklat andra material och har tillsammans med leverantörer hittat en alternativ lösning för att fortfarande ha en bra vattenavstötande effekt på produkterna utan att använda fluorerade ämnen. Vi har dock stött på några problem längs vägen och vi har idag några få produkter som fortfarande använder fluorkarboner som ytbehandling. Vi vill fortfarande kunna erbjuda de bästa produkterna till våra kunder och inte sänka våra kvalitetskrav. Detta gäller dock endast några få produkter och utfasning av behandlingar med fluorkarboner kommer att fortsätta under 2017.

;

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta använda våra tjänster godkänner du detta. Läs mer om cookies

OK