PRODUKTION

Att vara på plats i produktionen ser vi som en viktig del i att skapa en effektiv och hållbar inköpsprocess. På plats i fabrik skapar vi också utrymme för dialog och förståelse från båda sidor. Vi vill ha en långsiktighet i vårt arbete med våra leverantörer vilket också kräver ömsesidighet. Detta innebär att vi alltid måste ställa krav på oss själva och vårt agerande gentemot våra leverantörer. Vi möter kulturella skillnader varje dag och ser det som otroligt viktigt att bemöta dessa olikheter med ödmjukhet.

Uppförandekoden

Det är mycket viktigt för oss att säkerställa att tillverkningen av våra skor sker under säkra och rättvisa arbetsförhållanden. 2002 antogs vår första uppförandekod och idag har vi en väl rotad intern organisation kring socialt ansvarstagande i tillverkningsledet. Uppförandekoden för socialt ansvar är en del av vårt samarbetsavtal med leverantören. Koden hanterar arbetsförhållanden i tillverkningsprocessen. Innan vi börjar vårt samarbete gås vårt leverantörsavtal igenom med leverantören. Leverantören skall sedan signera det innan vi går vidare med vårt samarbete.

Vår uppförandekod bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konventioner om barns rättigheter och avskaffande av all form av diskriminering samt ILO:s (International Labour Organisation) kärnkonventioner. Utöver internationella konventioner och rekommendationer jobbar NilsonGroup alltid utifrån de gällande nationella lagar, förordningar och regler i respektive produktionsland. Ladda ner vår uppförandekod HÄR.

Minimikrav

Minimikraven är grundläggande krav på arbetsförhållanden i fabrik och betraktas som hörnstenar i den mer omfattande uppförandekoden. Vi accepterar t.ex. ingen form av barnarbete eller tvångsarbete och ingen form av diskriminering. Dessa krav skall alla leverantörer leva upp till vid alla tillfällen. Ladda ner våra minimikrav HÄR

Coachning

Vi har valt att i vårt interna arbete lämna de traditionella leverantörskontrollerna av ”polisiär” karaktär för att istället arbeta med ett coachande förhållningssätt. NilsonGroup utbildar både chefer och arbetare och jobbar för att tillsammans med leverantören implementera rutiner och strukturer direkt i fabrikerna. Coachning innebär att vi stöttar och finns tillgängliga i det dagliga arbetet för våra leverantörer. Ett coachande förhållningssätt ser vi som en förutsättning för hållbara förbättringar.

Utbildning

Då vi vill ha fortsatt hög kvalitet på våra produkter, rimliga ledtider, rimliga priser och bra arbetsförhållanden, ser vi att vi måste investera i kompetensutveckling hos våra leverantörer. Ofta kan vi lära av varandra men om man inte förstår varför ett specifikt krav finns eller vad det betyder, är det svårt att acceptera och följa det. Därför arbetar vi med regelbunden utbildning hos våra leverantörer. NilsonGroup ställer krav samtidigt som vi utbildar och lär leverantörerna hur de på egen hand kan gå vidare i hållbarhetsarbetet.

Teknisk kompetens på plats

Tekniker och kvalitetskontrollanter är närvarande under hela produktutvecklings- och tillverkningsprocessen, från idéstadiet av en konstruktion, till inköp av material, sömnad, lästning och packning. De säkerställer att produkterna tillverkas i enlighet med NilsonGroups krav på fysikaliska egenskaper samt att de estetiska kriterierna följs.

På NilsonGroup börjar arbetet med att säkerställa hög kvalitet på våra produkter i ett tidigt skede av utvecklingsfasen. Framtagning av läst och skons utformning i kombination med material har stor betydelse för kvaliteten på slutprodukten. I utvecklingsstadiet av produkten genomförs en riskbedömning. Där bedöms produkten kemikaliskt och med avseende på användning, konstruktion, produktionssätt och leverantör, för att upptäcka eventuella brister och problem innan produktionen startar.

Kemikalier

Överallt i vår vardag finns kemikalier av olika slag och de flesta ämnen vi kommer i kontakt med i vardagen är inte skadliga för vår hälsa. Även skor innehåller kemikalier och på NilsonGroup har vi tillsammans med våra leverantörer ett ansvar att se till att våra produkter inte innehåller några ohälsosamma, miljöskadliga eller förbjudna ämnen. Nilson Groups restriktionslistor grundar sig på EU:s kemikalielagstiftning REACH, men ställer i många fall högre krav än lagstiftningen. Listorna är specialanpassade för skoproduktion och är framtagna tillsammans med kemikalieexperter. Ladda ner våra kemikaliekriterier HÄR

Tester

För att säkerställa att våra kemikaliska och fysikaliska krav uppfylls testas både råmaterial, de olika ingående delarna av produkten och färdig produkt, beroende på riskbedömning. Tester av produkterna sker både före och under pågående produktion. Förutom de tester vi själva initierar, tar vi regelbundet del av de tester leverantörer själva gör internt och externt.

Ladda ner våra fysikaliska krav HÄR.

Vattentäta produkter

Vi har under 2016 ökat utvecklingen av våra egna vattentäta produkter och därmed ökat antalet produkter och direktleverantörer för detta. Vi gör detta för att med större säkerhet kunna erbjuda våra kunder produkter som fungerar i alla väderförhållanden och för att ha en större kontroll av produktionsprocesserna och de kemikalier som används under dessa.

I och med det beslut som togs under 2015 att fasa ut perfluorerade ämnen i våra produkter så har vi under 2016 utvecklat andra material och har tillsammans med leverantörer hittat en alternativ lösning för att fortfarande ha en bra vattenavstötande effekt på produkterna utan att använda fluorerade ämnen. Vi har dock stött på några problem längs vägen och vi har idag några få produkter som fortfarande använder fluorkarboner som ytbehandling. Vi vill fortfarande kunna erbjuda de bästa produkterna till våra kunder och inte sänka våra kvalitetskrav. Detta gäller dock endast några få produkter och utfasning av behandlingar med fluorkarboner kommer att fortsätta under 2017.

;

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta använda våra tjänster godkänner du detta. Läs mer om cookies

OK

BLI MEDLEM OCH FÅ 10% PÅ NÄSTA KÖP i BUTIK!

VÄNLIGEN GODKÄNN VILLKOREN OCH FYLL I DITT PERSONNUMMER.

Medlemskap

Ansvarig för FEETFIRST Friends är NilsonGroup AB. Medlemskapet i FEETFIRST Friends är kostnadsfritt och tecknas med dig som är över 16 år och folkbokförd i Sverige. Som medlem registrerar du alla köp genom att ange personnummer i kassan (du behöver inget klubbkort).

Medlemskapet gäller i samtliga NilsonGroups svenska butiker, dvs. hos Din Sko, våra Ecco Stores, Jerns, Nilson Shoes, Radical Sports och Skopunkten, samt på feetfirst.se. Medlemskapet och övriga förmåner gäller endast vid köp till dig själv eller personer i ditt hushåll. Personer i samma hushåll kan koppla ihop sina medlemskap för att gemensamt samla bonus. Maximalt kan tre medlemmar anslutas till ett huvudmedlemskap. För sammankoppling av medlemskap kontakta FEETFIRST kundservice.

Bonus

Samtliga köp (dock inte köp av presentkort) är bonusgrundande. För att bonus ska registreras måste du visa upp giltig legitimation i butik alternativt ange personnummer vid köp på feetfirst.se. Bonus beräknas från och med ditt första köp som medlem och registreras på ditt medlemskap. Endast köp till dig själv eller personer i ditt hushåll är bonusgrundande. Gemensamt upparbetad bonus utbetalas till huvudmedlem men kan även lösas in av annan ansluten medlem. Bonus utgår med 2% av det totala inköpsbeloppet och betalas ut två gånger per år. Minsta belopp som betalas ut är 25 kr. Utbetalning sker i intervaller om 25 kr, dvs. 25 kr, 50 kr, 75 kr osv. Ej utbetalad bonus sparas till nästa utbetalningstillfälle. Du kan använda intjänad bonus vid köp av varor i NilsonGroups svenska butiker eller på feetfirst.se. Du kan inte lösa in bonus mot kontanter. Efter ett år förfaller outnyttjad bonus.

Personuppgiftshantering

NilsonGroup behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Personuppgiftsansvarig är NilsonGroup AB (org. nr: 556192-9315), Box 508, 432 19 Varberg.

Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt mobilnummer, din födelsedag, din postadress samt uppgifter om dina köp (d.v.s kassakvitton). Vi behandlar dina uppgifter för att administrera bonus, för att skicka dig kundanpassade medlemserbjudanden, för att göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring till dig baserad på dina tidigare inköp.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i FEETFIRST Friends.

Vi kan komma att anlita andra företag för att administrera ditt medlemskap och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi använder Bisnode för att uppdatera adressuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till land utanför EU eller EES. Huvuddelen av all kommunikation från FEETFIRST Friends sker via e-post och sms, men även adresserade utskick förekommer. Om du inte vill ha utskick med erbjudanden kan du när som helst kontakta FEETFIRST kundservice. Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka uppgifter vi registrerat om dig. Du kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som medlem. 

Avsluta medlemskap

Ditt medlemskap gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt medlemskap genom att kontakta FEETFIRST kundservice. Om bonusgrundande köp inte gjorts under 36 månader kommer medlemskapet avslutas. NilsonGroup har rätt att säga upp ditt medlemskap med omedelbar verkan i händelse av missbruk (t.ex. om du inte betalar för dina köp). I samband med att ditt medlemskap upphör att gälla kommer ditt medlemsnummer att spärras och samtliga dina registrerade personuppgifter att raderas från medlemsregistret. Detta sker så snart alla eventuella ekonomiska transaktioner är reglerade. Du har inte rätt till registrerad bonus efter det att ditt medlemskap upphört att gälla. 

Ändring av villkoren

Dessa medlemsvillkor gäller från och med den 20 september 2017, för dig som är medlem i FEETFIRST Friends. NilsonGroup förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren. Ändringar träder i kraft i samband med att desa publiceras på feetfirst.se där senaste villkoren alltid finns. NilsonGroup är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina åtaganden enligt medlemsvillkoren eller skada som beror på omständigheter utanför NilsonGroups kontroll såsom, men inte begränsat till, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet (sk. force majeure). 

Kontakt

FEETFIRST kundservice
Box 508
432 19 Varberg

0340-86650 
friends@feetfirst.se

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy